^^شعر بى تى اسى

روزگارم اینست

دلخوشم با خبرى

ام.ویى یا عکسی

چند ترک آھنگى

روزگارم اینست

استرس ھا دشوار

کامبک ھا عر دار

کمبود اینترنت

روزگارم اینست

تورم بازارو

قیمت فن ساینو

آپدیتاى گوناگونشان...

روزگار میگذرد

بدبختی اینست


خودم گفتم


۱۳ نظر

فرق ارمیھا با ادمھا

آدما با 3حرف

ق

ل

ب

زندن

اما ما با3حرف

b

t

s

زنده ایم!

مردم با پول عشق میکنن ما با پسرا


مردم نتشونو صرف خودشون میکنن ما صرف پسرا

دقت کردین پسراى دیگه ادا در میارن میگیم...حالم بھم خورد

اما فرشتھ ھامون میکنن میگیم عررررررررر کیوتاى جذاب و تاق واز رو زمین قھ قھھھ میرین تا با کتک بلند شید؟

راستی چنقدھ آرمیا باید عر بزنن؟؟؟؟؟آقای مدیر ى کاری بکن یدفعھ تلفات میدیما
اداھاشون


..

کیوتیاشونبزرگشدناشون


خوشحالیاشون و....چیزاى دیگھمثلا خشنن

۱۴ نظر

#من-آرمیم1


ادامه مطلب ۱ نظر

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان